• De opslag moet plaatsvinden achter de achterlijn.
 • Alleen de opslaande ploeg kan een punt behalen.
 • Het is niet toegestaan een opslag bij het net rechtstreeks terug te smashen of te blokken.
 • De voorste twee spelers bij het net mogen, bij een opslag, niet direct bovenhands terugspelen.
 • Indien de bal tijdens het opslaan het net raakt gaat de opslag naar de tegenpartij.
 • Na de opslag mag elk team de bal 3x (4x indien de eerste keer het blokken van een smash van de tegenstander is) achter elkaar raken, voor deze terug gespeeld moet zijn.
 • Een speler mag de bal niet 2x achter elkaar raken. Uitzondering hierop is wanneer de bal, nadat deze van de tegenpartij komt, bij het net geblokt wordt en voor, langs of achter de blokkerende speler dreigt te vallen. Dan mag dezelfde speler de bal nogmaals spelen.
 • Een speler mag het net niet moedwillig beroeren om daaruit voordeel te behalen.
 • Een speler mag niet moedwillig met zijn lichaam onder het net doorkomen en op de helft van de tegenpartij komen.
 • Indien een bal van een andere wedstrijd hinderlijk in het veld valt of rolt, wordt de wedstrijd stilgelegd en de opslag overgedaan.
 • Indraaien van wisselspelers is toegestaan.
 • Spelers mogen gedurende een set niet van opslagvolgorde wisselen. Uitzondering hierop vormen de mix-teams, waarbij steeds twee dames in het veld moeten staan.
 • Bij wisseling van speelhelft mag de volgorde wel gewijzigd worden.
 • Bij iedere opslagbeurt moet het hele team doordraaien.
 • Bal op de lijn is in!
 • De bal mag alleen met de handen, arm of hoofd gespeeld worden. Dus geen “voetvolley”.
 • Tijdrekken is niet toegestaan. Indien naar de mening van de scheidsrechter een team zich hieraan schuldig maakt, kent hij de opslag toe aan de tegenpartij.

Deelname aan het evenement geschiedt geheel voor eigen risico. De organisatie is niet  aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname aan het evenement. Tevens is de organisatie niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan/van eigendommen /zaken.

En natuurlijk, in situaties waarin deze spelregels niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding.